Logo; Česká logistická asociace

Program

logo Den České logistiky

Registrace: 09.00 – 09.30

Coffee Break    09.00 – 09.30

Zahájení moderátorem: 09.30 – 09.40
Moderátor Dne české logistiky: Marcel Šůcha, rádio KISS 98

Zahajovací modul:
Význam logistiky pro rozvoj moderní společnosti
Moderátor Dne české logistiky: Marcel Šůcha, rádio KISS 98

09.40 – 09.45 Video – zdravice
Dan Ťok,
ministr dopravy ČR
09.45 – 09.55
Ladislav Němec,
náměstek ministra dopravy ČR pro dopravní agendy
09.55 – 10.00

Jaroslav Kaizr
, obchodní ředitel CTP
10.00 – 10.05 Video – zdravice za Evropskou logistickou asociaci
Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace
10.05 – 10.10
Hana Machková
, rektorka VŠE Praha
10.10 – 10.15
Václav Cempírek
, prezident České logistické asociace

První tématický blok:
Logistická infrastruktura – Rozvoj dopravní infrastruktury, průmyslové a logistické parky

Moderátor sekce: Kamil Slavík, Česká logistická asociace

10.20 – 10.40
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR
Rozvoj dopravní infrastruktury je jedním ze strategických úkolů rozvoje české ekonomiky. Ve všech druzích dopravy existuje velké množství záměrů a potřeb, které vyžadují investice v řádu bilionu Kč. Je proto důležité vyhodnotit důležitost projektů tak, aby byly přednostně realizovány projekty s nejvyšší přidanou hodnotou. Vláda ČR takou strategii přijala na konci roku 2013. Nejdůležitějším úkolem je zajistit přípravu projektů v souladu s touto strategií tak, aby se stav dopravních sítí postupně, ale výrazně zlepšoval.

Luděk Sosna, MD ČR, ředitel Odboru strategie rozvoje dopravy a logistiky

10.40 – 11.00
Evropské nákladní koridory

Členské státy EU a provozovatelé dráhy zřizují železniční nákladní koridory (angl. zkr. RFC) na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010 ze dne 22. září 2010, kterým EU vytváří evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Nařízení určuje postupy a podmínky zřizování koridorů včetně požadavků na jejich technické standardy, upravuje časový harmonogram jejich realizace a organizační strukturu. Českou republikou procházejí zatím tři z devíti původně definovaných koridorů a u dalšího vystupuje ČR v roli pozorovatele. Mezi očekávané efekty nařízení patří posílení tranzitní železniční dopravy a poskytování kvalitnějších služeb z hlediska doby přepravy a spolehlivosti nákladní dopravy.
Radek Čech
, vedoucí oddělení koncepce infrastruktury, odbor strategie SŽDC

11.00 – 11.20
Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků

Tomáš Sklenář, ředitel Odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

11.20 – 11.40
Infrastruktura v silniční dopravě
Geografická poloha ve středu Evropy klasifikuje Českou republiku jako důležitou spojnici mezi Západem a Východem. Tento fakt umocňuje důležitost vybavenosti dopravní infrastrukturou. Pro její zhodnocení lze použít data o délce dálniční a železniční sítě v čase v kontextu vývoje vybraných evropských zemí a aktuální situace ve vodní dopravě v Česku. Fungující silniční síť je klíčovým předpokladem rozvoje ekonomiky a zajištění růstu  konkurenceschopnosti ČR. S tím souvisí dopravní dostupnost pro občany, zvýšení bezpečnosti účastníků dopravní přepravy a snížení počtu nehod, má negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Česká republika nevyužívá svou centrální pozici pro dopravu a není tím strategickým uzlem tak, jak je svou geografickou polohou předurčena.
Pavel Ševčík
, viceprezident a zároveň technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Panelová diskuze:
AWT – Edin Sose, obchodní ředitel
ČD CARGO – Ivan Bednárik, předseda představenstva
SIEMENS – Jiří Pohl, Engineering Senior
CUSHMAN & WAKEFIELD – Laurent Jechoux, Senior Surveyor Industrial Dept.
C.S. CARGO – Aleš Willert, generální ředitel

Oběd       12.30 – 13.30

Druhý tématický blok:
Ekonomika, inovace a technologický rozvoj

Moderátor sekce: Jan Kovařík, jednatel Data Software Brno

13.30 – 13.50
Přínos E-GNSS pro inovace v logistice

Vývoj nové generace globálních družicových navigačních systémů (GNSS) otevírá Evropě další možnosti průmyslového rozvoje. Galileo  pomocí nejmodernějších technologií otevře brány nové éry navigačních služeb s vysokou přesností informací o poloze, s lepším pokrytím a spolehlivostí a se zvýšenou odolností vůči rušení. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je prvním konkrétním počinem satelitní navigace v Evropě. Již nyní přináší cennou pomoc při rozšiřování a zkvalitňování služeb na bázi GPS prostřednictvím geostacionárních satelitů. EGNOS umožňuje využít signál GPS pro důležité bezpečnostní aplikace jako například navádění letadel během přiblížení na přistání, navigování plavidel v úzkých průplavech a v přístavech nebo zvyšování přesnosti stávajících satelitních lokalizačních služeb. Jaké možnosti inovací nabídne přesnější a kvalitnější družicová navigace v oblasti logistiky?
Daniel Lopour, Market Development Officer, European GNSS Agency

13.50 – 14.10
Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1
Příležitosti pro zvýšení efektivity (nejen) pro poskytovatele logistických služeb. Přínosy využívání Systému GS1 v distribuční logistice. Co ukázala realizace soutěže o nejrychlejší vykládku kamiónů – Speed Docking CZ+SK 2014.
Tomáš Martoch, Senior Manager Business Development, GS1 Czech Republic, Národní koordinátor Česko-Slovenské ECR Iniciativy

14.10 – 14.30
Mezinárodní projekt – „Bezkontaktní přenos informací v rámci logistického centra“
Rozvoj technologie OCR pro rozpoznávání čísel jedoucích vagonů a kontejnerů
Peter Honec,
obchodní ředitel, CAMEA, spol. s r.o.

Panelová diskuze:
HOPI HOLDING – Marek Vít, logistický manažer
ŠKODA AUTO – Roman Pekař, koordinátor strategického týmu logistiky
D&COMM – Miroslav Auzký, jednatel společnosti

Coffee Break    15.10 – 15.40

Třetí tématický blok:

Zaměstnanost, kvalifikace a odborná připravenost

Moderátor sekce: Václav Cempírek, Česká logistická asociace

15.40 – 16.00
Strategie vzdělávání pro logistické obory

Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství pro vzdělávání, MŠMT ČR

16.00 – 16.20
Operační program Zaměstnanost

Představení Operačního programu Zaměstnanost, který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Hlavní pozornost bude věnována evropským dotacím v oblasti vzdělávání a zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců v soukromém sektoru. V rámci prezentace budou představeny možnosti realizace projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v organizacích a na podporu vzdělávání v oblasti odborných i obecných dovedností.

Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, úsek pro fondy EU, MPSV

16.20 – 16.40
Vazba středního odborného školství na logistickou praxi (příklad z praxe)

Prezentace představí příklad dobré praxe v středoškolské přípravě budoucích pracovníků v logistice. Vytvoření vlastní vzdělávací nabídky se zaměřením na logistické obory bylo příležitostí rozvoje školy: modulární zpracování, propojení počátečního a dalšího vzdělávání, spolupráce s firmami a dalšími sociálními partnery včetně vzdělávání, autorizace pro profesní kvalifikace, realizace evropských projektů,  nové projektové období.
Vladimíra Štrynclová, ředitelka SOU a SOŠ logistické Dalovice

16.40 – 16.50
Rok průmyslu a technického vzdělávání

Michal Horáček, poradce náměstka ministra pro řízení sekce průmyslu, oddělení technického vzdělávání a obranného průmyslu, MPO ČR

Panelová diskuze:
JIPOCAR – Jiří Vybíhal, ředitel společnosti
RELIANT – Miroslav Rumler, partner
Univerzita Pardubice – Petr Průša, Oddělení logistiky a zasilatelství, Dopravní fakulta Jana Pernera
VŠE Praha – Petr Kolář, odborný asistent, Katedra logistiky
VŠL Přerov – Ivan Barančík, rektor
VŠTE v Českých Budějovicích – Rudolf Kampf, vedoucí Katedry dopravy a logistiky
ČLA – Kamil Slavík, víceprezident

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i komplexní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria, ve kterém bude probíhat odborný program, celkem na 20-25 prezentačních stánků jednotlivých partnerských společností a zúčastněných asociací, cateringové zázemí a druhé pódium pro večerní hudební produkci. Součástí programu Dne české logistiky tak vedle vlastních přednášek a diskusních fór budou navíc i prezentace produktů a služeb a související obchodní jednání na stáncích jednotlivých asociací, stáncích partnerských společností – vystavovatelů.

Večerní společenský program: 17.30 – 19.30

Slavnostní předání certifikátů ECBL
Vyhlášení soutěže Projekt roku

V průběhu večera je pro účastníky připraven bohatý raut v podobě české gastronomie, hudební produkce a další interaktivní program.

Zaregistrujte se zde >>