Logo; Česká logistická asociace

Expertní tým

Systémové řešení logistiky v ČR, ve vazbě na evropskou logistickou síť, vyžaduje  spolupráci s kompetentními státními institucemi i operátory logistických služeb, aby bylo dosahováno optimálních efektů pro hospodářskou sféru a celou společnost. Proto ČLA iniciovala založení Expertního týmu pro logistiku (ET) jako odborného poradního orgánu, který integrací svazů, sdružení a dalších subjektů rozšiřuje působnost na státní správu a územní orgány, bez jejichž účasti na plošném řešení veřejných logistických center (VLC) nelze výše uvedený záměr efektivně realizovat.

Posláním tohoto týmu je aktivní spolupráce na přípravě logistických řešení financovaných z veřejných zdrojů, zejména s Ministerstvem dopravy, Českými drahami, a.s., Ministerstvem pro místní rozvoj, CzechInvestem a rovněž s reprezentanty podnikatelské sféry, tj. Svazem dopravy, Svazem spedice a logistiky a pochopitelně s akademickou obcí. Nedílnou součástí poslání je zvýšení informovanosti o logistice a systémovém budování sítě veřejných logistických center zejména na úrovni krajů a měst. Současně chce ET přispět ke sjednocování pohledů na funkci a rozmísťování VLC a objasňování jejich socioekonomického významu   především pro významné sídelní, výrobní a spotřební aglomerace s výrazným rozvojovým potenciálem. Vzniká tak i nová příležitost pro řešení dopravní obslužnosti regionů a státu. ET nabízí spolupráci při řešení jednotné logistické koncepce v  žádoucí kontinuitě i na evropský logistický systém. Považuje za důležité sjednocování odborných stanovisek povolaných institucí a rovněž zohledňování názorů na tuto problematiku vyjadřovaných podnikatelskou sférou reprezentovanou odbornými svazy.