Logo; Česká logistická asociace

MD 2

MD 2 Brno

Ve dnech 5.-7.9.2012 a 29.-30.10.2012 proběhl v brněnském hotelu Noem Arch  a členské společnosti ČSAD Hodonín a.s. pětidenní vzdělávací modul Manažer dopravy.

První školící den byl pod vedením Mgr. Martina Laipolda zaměřen na dopravně právní problematiku. Zvláštní pozornost byla věnována rozdílům mezi přepravní a zasílatelskou smlouvou, nejčastějším chybám při jejich sepisování a vymáhání pohledávek z těchto smluv. Odpolední program byl věnován Úmluvě CMR, v rámci které Mgr. Laipold přiblížil posluchačům současné fungování soudů, právní důsledky jednotlivých ustanovení a uvedl několik příkladů z praxe.

Druhý školící den byli účastníci seznámeni s pracovně-právní problematikou. Přednášku vedla JUDr. Olga Uhrová, která zaujala především pracovním právem, a to nejen z pozice manažera (vedoucího týmu), ale i z pozice jednotlivých zaměstnanců.  Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Paní doktorka poukázala na změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2011 a zpřehlednila znění novelizace Zákoníku práce s platností od 1.1.2012.

Třetí školící den zahájila výuku lektorka Ing. Blanka Švejdová tématem „ekonomického minima pro nefinanční manažery“, ve kterém shrnula základy ekonomiky, ekonomické právní normy a upřesnila terminologické termíny, jakými jsou např. náklady, výnosy, zisk, hospodářský výsledek a další. Navázala dále tématem kalkulací a tvorby cen s praktickými příklady. Po polední pauze následovala problematika vymáhání pohledávek a platebních nástrojů používaných k zajištění plateb.

Vzhledem ke zhoršené kvalitě poskytovaných služeb ze strany hotelu Noem Arch proběhly poslední dva dny výuky v členské společnosti ČSAD Hodonín a.s.

Čtvrtý den vzdělávacího modulu se účastníci pod vedením Prof. Ing. Václava Cempírka věnovali tématu dopravní činnosti, konkurenci na dopravním trhu a dopravní politice ČR. Součástí výuky byl rozbor jednotlivých druhů dopravy (námořní, říční, silniční, letecké i železniční), jejich historie, aktuální i budoucí trendy. Specifickým tématem byla kombinovaná doprava.

V rámci pátého dne čekaly posluchače Dohody ADR a ATP. Jejich specifiky a bezpečnostními pravidly provedl skupinu účastníků Dr. Jiří Došek.

Na konci semináře všichni přítomní úspěšně absolvovali závěrečný test. Celkem bylo proškoleno 13 osob, kterým byl vystaven certifikát o absolvování kurzu.