Logo; Česká logistická asociace

MD 3

MD 3 Praha

Ve dnech 9.-11.1.2013 a 14.-15.3.2013 proběhl na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze již třetí běh semináře Manažer dopravy.

První školící den byli účastníci seznámeni s pracovně-právní problematikou. Přednášku vedla JUDr. Olga Uhrová, která zaujala především pracovním právem, poukázala na změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2011 a zpřehlednila znění novelizace Zákoníku práce s platností od 1.1.2012.

Druhý den vzdělávacího modulu se účastníci pod vedením Prof. Ing. Václava Cempírka věnovali tématu dopravní činnosti, konkurenci na dopravním trhu a dopravní politice ČR. Součástí výuky byl rozbor jednotlivých druhů dopravy (námořní, říční, silniční, letecké i železniční), jejich historie, aktuální i budoucí trendy. Specifickým tématem byla opět kombinovaná doprava.

Třetí školící den zahájila výuku lektorka Ing. Blanka Švejdová tématem „ekonomického minima pro nefinanční manažery“, ve kterém shrnula základy ekonomiky, ekonomické právní normy a upřesnila terminologické termíny, jakými jsou např. náklady, výnosy, zisk, hospodářský výsledek a další. Navázala dále tématem kalkulací a tvorby cen s praktickými příklady.

V rámci čtvrtého dne čekaly posluchače Dohody ADR a ATP. Jejich specifiky a bezpečnostními pravidly provedl skupinu účastníků Ing. Václav Zvěřina.

Poslední školící den byl pod vedením Mgr. Martina Laipolda zaměřen na dopravně právní problematiku. Zvláštní pozornost byla věnována rozdílům mezi přepravní a zasílatelskou smlouvou, nejčastějším chybám při jejich sepisování a vymáhání pohledávek z těchto smluv. Odpolední program byl věnován Úmluvě CMR.

Celkem bylo proškoleno a úspěšně absolvovalo závěrečný test 17 osob, kterým byl vystaven certifikát o absolvování kurzu a vytvořen přístup do E-learningového programu za účelem zopakování a rozšíření probíraných témat.