Logo; Česká logistická asociace

ML 1

Manažer logistiky – ML 1 Praha

 Ve dnech 20.-22.09.2011 proběhly na Institutu Jana Pernera v Praze první tři výukové dny pětidenního modulu Manažer logistiky.

 Úvodem byli účastníci seznámeni s logistickým oborem jako takovým, jeho historií, aktuálními trendy i prognózami do budoucna. Témata odpřednášel Ing. Miroslav Rumler. V odpoledních hodinách následovaly přednášky Ing. Tomáše Caletky na témata kvality v logistických řetězcích, systémů řízení jakosti a norem ISO 9000. Dalším tématem byla i norma ISO 14000, která byla probrána pouze okrajově, jelikož lektor na základě diskuze zjistil, že s ní přítomní účastníci nepřijdou ve své praxi příliš do styku.

 Druhý školící den byl  věnován obchodnímu právu a pracovně-právním vztahům. Výuku celý den vedla JUDr. Olga Uhrová, která posluchače zaujala především pracovním právem, a to nejen z pozice manažera (vedoucího týmu), ale i z pozice jednotlivých zaměstnanců. Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Paní doktorka poukázala na změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2011 a také upozornila na připravované změny od 1.1.2012, které jsou v současné době ve schvalovacím procesu. Stěžejní část obchodního práva tvořily novelizace Obchodního zákoníku platné k 1.9.2011 a dále pak především příklady použití Obchodního nebo Občanského zákoníku při řešení problémů vyplývajících z obchodních smluv.

 Třetí školící den byl v režii Prof. Ing. Václava Cempírka, který účastníkům přiblížil téma intralogistiky, do které spadá oblast skladování, řízení zásob a manipulační technika.

Zbylé dva navazující výukové dny proběhly v termínu 28.-29.11.2011. Výuku začala lektorka Ing. Blanka Švejdová tématem „ekonomického minima pro nefinanční manažery“, ve kterém shrnula základy ekonomiky, ekonomické právní normy a upřesnila terminologické termíny, jakými jsou např. náklady, výnosy, zisk, hospodářský výsledek a další. Navázala dále tématem kalkulací a tvorby cen s praktickými příklady. Po polední pauze následovala problematika vymáhání pohledávek a platebních nástrojů používaných k zajištění plateb.

 Největší zájem posluchačů vzbudil v posledním školícím dni Mgr. Martin Laipold. Byla otevřena problematika dopravního práva, uzavírání smluv, promlčecích lhůt a vymáhání nároků u přepravních smluv. Odpolední výuka byla věnována Úmluvě CMR. Tu doprovázelo velké množství dotazů ze strany účastníků, byly uváděny odstrašující i pozitivní příklady z praxe. Částečně se v rámci diskuze otevřela i problematika zástavního práva a žalob u soudu.

Koncem školícího dne čekal na přítomné účastníky závěrečný test z celého vzdělávacího modulu, který všichni absolvovali s výbornými výsledky. Bylo tedy proškoleno celkem 10 osob ze tří členských společností České logistické asociace. Od dodavatele vzdělávací aktivity, společnosti Reliant s.r.o., následně všichni absolventi obdrželi certifikát.