Logo; Česká logistická asociace

MO 1

Manažer obchodu – MO 1 Praha

Ve dnech 11.-13.01.2012 proběhly na Institutu Jana Pernera v Praze první tři výukové dny pětidenního modulu Manažer obchodu.

Úvodem byli účastníci seznámeni s obchodní činností jako takovou, její historií, aktuálními trendy i prognózami do budoucna. Témata odpřednášel pan Pavel Petkov. Větší část výuky byla věnována elektronickému obchodování, on-line prezentacím produktů a služeb na Internetu, novým technologiím pro prezentaci a možnostem webových stránek společností. Novinkou byla pro posluchače vizualizace obchodního rejstříku, která umožňuje grafické zpracování zainteresovanosti jednotlivých osob v několika firmách a vlastnické struktury společností. Účastníci se aktivně podíleli na diskuzi, odpovídali na lektorovi otázky a sami rozvíjeli zajímavá témata k diskuzi.

Druhý školící den byl věnován problematice marketingu, jeho strategiím a firemní kultuře. Výuku celý den vedl Ing. Miroslav Rumler CSc. Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Téma marketingového mixu bylo podpořeno případovými studiemi a aktivitou účastníků, kteří sami sestavovali marketingový mix pro určité skupiny výrobků/služeb.

Třetí školící den byl v režii Ing. Davida Pinky, který účastníkům přiblížil téma přípravy, realizace a analýzy obchodního jednání. Sami účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí, ochotně uváděli příklady z vlastní praxe, až se sami dobrali správných zásad vedení obchodního jednání. Tato problematika byla podpořena tématem typologie zákazníků a přizpůsobení komunikace s nimi této typologii. Školící den byl završen tématem vyjednávání, argumentováním a okrajově asertivitou.

Ve dnech 05.-06.03.2012 byly realizovány poslední dva školící dny tohoto vzdělávacího modulu, a to opět na Institutu Jana Pernera v Praze.

Tématem čtvrtého dne bylo ekonomické minimum pro manažery, kterým účastníky provedla Ing. Blanka Švejdová. Tématy dne byly základy ekonomiky, ekonomické právní normy a terminologické termíny, jakými jsou např. náklady, výnosy, zisk, hospodářský výsledek a další. Lektorka dále navázala tématem kalkulací a tvorby cen s praktickými příklady. Po polední pauze následovala problematika vymáhání pohledávek a platebních nástrojů používaných k zajištění plateb.

 Poslední školící den byl v režii Mgr. Martina Laipolda, který účastníkům přiblížil specifika obchodní problematiky z právního hlediska. Stěžejní částí přednášek byl tedy Obchodní zákoník, právní formy podnikání, uzavírání obchodních smluv v oboru dopravy, spedice a logistiky. Zvlášť se lektor věnoval přepravní a zasílatelské smlouvě, dobám promlčení a prekluze, platebnímu rozkazu a žalobám u soudu.

 Přítomní závěrem semináře úspěšně zvládli závěrečný test, čímž splnili podmínky pro vydání certifikátu. V tomto semináři bylo úspěšně proškoleno 21 osob.