Logo; Česká logistická asociace

MDI 1

MDI 1 Praha

 Ve dnech 23.-25.1.2012 proběhly na Institutu Jana Pernera v Praze první tři školící dny vzdělávacího modulu Manažerské dovednosti. Tento seminář je zaměřen na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jakými jsou např. komunikace, time-management, zvládání konfliktů a stresu, prezentační dovednosti a další.

 První dva školící dny byly pod vedením PhDr. Mileny Blahákové věnovány osobnosti manažera, manažerským úlohám a rolím, dále plánování, organizování, delegování pravomocí, time-managementu a zvládání stresu. Účastníci měli možnost díky testu zjistit své individuální předpoklady pro výkon vedoucí funkce a díky následnému společnému vyhodnocení i oblasti, ve kterých jsou rezervy ke zlepšení. Na téma osobnosti manažera volně navázala diskuze o formální a neformální autoritě vedoucích lidí. Účastníci se také naučili pracovat se svým časem v rámci plánování úkolů, delegování, sestavení vlastního pracovního plánu a určení tzv. „žroutů času“. Celé školení bylo vedeno velmi interaktivně, podpořeno několika hrami, hranými scénkami, skupinovou prací a diskuzemi. Závěrem druhého dne bylo probráno téma stresu. Účastníky opět čekal test stresorů a stresu, díky němuž zjistili, jak jsou odolní či poddajní stresovým situacím.

 Třetí školící den byl v režii Ing. Davida Pinky, který se spolu s účastníky po celý den věnoval prezentačním dovednostem od A až do Z. Probrána byla příprava prezentace, nutné kroky a znalosti před samotným vystoupením, prezentační metody a pomůcky, triky a tipy k udržení pozornosti posluchačů. Důraz byl kladen i na samotný projev prezentující osoby – komunikaci, vzhled, gesta, gesta a další aspekty neverbálního způsobu vyjadřování. Závěrem výuky si účastníci ve skupinách připravili prezentaci na zadané téma, kterou ostatním přítomným odprezentovali. Následně byly u každé skupiny zhodnoceny klady i zápory jednotlivých vystoupení.

 Zbylé dva školící dny tohoto modulu proběhly opět na Institutu Jana Pernera v Praze, a to v termínu 2.-3.4.2012. Účastníci se opět setkali s PhDr. Milenou Blahákovou, se kterou se věnovali tématu komunikace, a to její verbální i neverbální formě. Výuka byla doplněna hranými scénkami, rébusy a skupinovými úkoly. Dalším důležitým tématem, od kterého se komunikace s druhými lidmi odvíjí, byla typologie lidí. Účastníci se dozvěděli, dle jakých znaků otypovat své posluchače a jakým způsobem jejich typu přizpůsobit svoji komunikaci. Dále volně navazovala komunikace v rámci konfliktních situací a její specifika spolu s pravidly asertivity.

 Poslední školící den byl věnován práci v týmu, utváření týmových rolí. Toto téma bylo vhodně doplněno dalším individuálním testem, díky kterému každý zjistil, k jaké týmové roli má největší předpoklady a naopak, které týmové vlastnosti a schopnosti musí hledat u jiných lidí tak, aby vytvořený tým byl co nejefektivnější. Na výběr týmových spolupracovníků navázalo téma jejich motivace, hodnocení a umění přesvědčit.

Na konci dne čekal účastníky závěrečný test ze získaných znalostí. Úspěšně bylo proškoleno celkem 10 osob, které získali od dodavatele vzdělávací aktivity certifikát.