Logo; Česká logistická asociace

PL 1

Provoz logistiky – PL 1

 Ve dnech 16.-18.01.2012 a 27.-28.2.2012 proběhlo na Institutu Jana Pernera v Praze pětidenní školení v rámci modulu Manažer logistiky. 

Úvodní den byl v režii Ing. Miroslava Rumlera CSc., který na začátku výuky dal účastníkům prostor k vzájemnému seznámení. Účastníci byli rozděleni do dvojic a jejich úkolem bylo představit ostatním přítomným svého kolegu. Následovala přednáška o historickém vývoji logistického oboru, jeho významných meznících, současném stavu a budoucích trendech. Důraz byl také kladen na přehled oblastí, ve kterých logistika často ztrácí efektivitu.

 Druhý školící den byl věnován problematice logistických řetězců, logistických útvarů a jejich vzájemné propojenosti a spolupráci. Přednášejícím byl Prof. Ing. Václav Cempírek, který během dne poukázal na nejdůležitější specifika skladování, spedice a dopravy. Ke každému logistickému útvaru byla s účastníky rozvinuta diskuze o jejich vlastních zkušenostech s jednotlivými logistickými procesy.

 Den na to se účastníci věnovali problematice ekonomického řízení firmy z finančního pohledu. Pod vedením Ing. Blanky Švejdové si posluchači osvěžili základní ekonomické termíny, kterými jsou např. náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace, majetek společnosti atd. Dalším probíraným tématem byly aktuální možnosti v platebních prostředcích, specifika finančního a operativního leasingu vč. praktické ukázky leasingového splátkového kalendáře.

 Čtvrtý školící den zaujal posluchače Ing. Václav Zvěřina, který vykonává funkci bezpečnostního poradce. Na pořadu dne byla následující témata: uložení a upevnění nákladu při přepravě, specifika dohody ADR, specifika úmluvy CMR, pracovní režim řidičů a základní informace o dodacích podmínkách INCOTERMS. Výuka byla doplněna o praktické ukázky jednotlivých formulářů, které v případě nehod a škod vyžaduje Policie ČR spolu s dalšími institucemi. Na jednotlivá témata probíhaly živé diskuze a aktivní dotazy ze strany účatníků.

 Poslední školící den byl opět věnován dalším tématům z intralogistiky, kterými posluchače provedl Prof. Ing. Václav Cempírek. Výuka zahrnovala charakteristiku a vývoj jednotlivých druhů dopravy, základní informace o zásobování a skladování, manipulační techniku a manipulační jednotky v provozu skladu a charakteristiku kombinované dopravy. Závěrem dne si účastníci napsali závěrečný test, ve kterém prokázali znalost probíraných témat.

 Celkem tento seminář absolvovalo 6 osob, které od dodavatele vzdělávání získaly certifikát a byly tak započteny do projektového monitorovacího ukazatele „počet proškolených osob“.