Logo; Česká logistická asociace

Školení interních lektorů (IL)

školení IL 1 – Praha

Ve dnech 30.8. – 1.9.2011 proběhl na Institutu Jana Pernera v Praze první běh modulu Školení interních lektorů.

První den byl věnován procesu učení, cílům tréninku lidí, stylům učení, struktuře lekce, přípravě školení, motivaci účastníků školení a formám výuky.

 V rámci výuky lektorka PhDr. Milena Blaháková uplatnila několik her a vlastních ukázek. Účastníci mohli díky testu zjistit, jaký styl učení dle základní typologie buď sami uplatňují, nebo k němu mají největší předpoklady.

 Druhý školící den se účastníci seznámili s rolemi lektora, použitím učebních pomůcek a s verbální a neverbální komunikací.

  PhDr. Milena Blaháková objasnila lektorské techniky, kterými jsou např. parafráze, bridge, shrnutí nebo tzv. kotvení a mašličkování. Sami účastníci si mohli jednotlivé techniky vyzkoušet, verbálně i neverbálně vyjádřit zadané úkoly (věty, příběhy, emoce), společně diskutovat o probíraných tématech a dělit se o své zkušenosti z praxe. Na přání přítomných po konci prvního dne byla výuka druhý den více přizpůsobena právě komunikaci a prezentačním dovednostem.

 Třetí školící den zahájil Ing. Jiří Krofta tématem kompetencí, dovedností a odpovědnosti zaměstnanců na pracovišti. Dále následoval výklad o rozvoji osobnosti zaměstnance, jeho kariérním růstu a motivaci.

 V rámci několika praktických úkolů si mohli účastníci vyzkoušet tvorbu kompetenčního modelu a jeho zhodnocení. Závěrem byly probrány konkrétní kompetenční modely (vytvořené v rámci projektu „Evropský logistik“ dodavatelem vzdělávací aktivity), které jsou všem zapojeným subjektům k dispozici při plánování vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu ČLA. Po dokončení přednášky Ing. Krofty následoval krátký závěrečný test z probrané látky.

 Po polední pauze pokračovala výuka výkladem Ing. Davida Žáka, který účastníkům přiblížil a vysvětlil fungování a orientaci v E-learningovém programu zakoupeným Českou logistickou asociací v rámci projektu „Evropský logistik“. Program bude sloužit všem zapojeným subjektům nejen v průběhu realizace vzdělávacího projektu, ale i po jeho skončení.

Během tří dnů bylo proškoleno celkem 7 osob, od kterých jsme získali velmi kladnou zpětnou vazbu; za absolvování semináře následně obdržely certifikát.

školení IL 2 – Brno

Ve dnech 5.-7.9.2011 proběhl v sídle společnosti ČSAD Hodonín ve Šlapanicích u Brna druhý, a tedy poslední, běh modulu Školení interních lektorů.

 Výuku zahájil Ing. Jiří Krofta tématem kompetencí, dovedností a odpovědnosti zaměstnanců na pracovišti. Náplň tohoto školícího dne byla totožná s obsahem, který byl odpřednášen v rámci prvního běhu modulu. I zde si účastníci mohli v rámci praktických úkolů zkusit tvorbu kompetenčního modelu, jeho prezentování před ostatními přítomnými a následné zhodnocení.

Po polední pauze pokračovala výuka výkladem Ing. Davida Žáka, jehož náplní bylo fungování a praktické využití E-learningovém programu zakoupeným Českou logistickou asociací v rámci projektu „Evropský logistik“.

 Druhý školící den byl na přání účastníků věnován především komunikaci, a to jak její verbální, tak i neverbální formě. Pod vedením Ing. Miroslava Rumlera Csc. si účastníci ověřili své komunikační dovednosti pomocí několika praktických úkolů. Neverbálně se vyjadřovaly emoce i věty. Oběma formami si mohli účastníci vyzkoušet přenos informací od mluvčího k posluchači; zjistit, na co dát při které formě důraz a co naopak potlačit. Předmětem diskuze byla hlasitost, intonace, volba slov, vědomá i nevědomá nonverbální gesta jednotlivých přítomných. Rétorika a gestikulace úzce navázala na téma přípravy prezentace a využití prezentačních/učebních pomůcek při výkladu.

 Třetí školící den se účastníci seznámili s procesem učení, stylem učení, strukturou lekce, motivací posluchačů a formami výuky. Lektorka PhDr. Milena Blaháková uplatnila několik her a vlastních ukázek správného a špatného přístupu ke studentům. Účastníci mohli díky testu zjistit, jaký styl učení dle základní typologie buď sami preferují, nebo k němu mají největší předpoklady. Po polední pauze výuka pokračovala rolemi lektora. Stejně jako u prvního běhu tohoto semináře byly objasněny lektorské techniky (parafráze, bridge, kotvení aj.) s využitím praktických ukázek v rámci skupinové práce.

 Během tří dnů bylo proškoleno dalších 5 osob, které za absolvování semináře následně obdržely certifikát. Celkový počet proškolených za modul „Školení interních lektorů“ je 12 osob.

 fotogalerie: